fbpx

Tiny Woods

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – De prijs 
Artikel 8 – Nakoming en extra garantie 
Artikel 9 – Levering en uitvoering 

Artikel 10 – Oplevering van maatwerk en aansprakelijkheid

Artikel 11 – Garantie op maatwerk en service

Artikel 12 – Betaling 

Artikel 13 – Eigendomsrecht
Artikel 14 – Klachtenregeling 
Artikel 15 – Geschillen 
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 


Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 2. Dag: kalenderdag; 
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer; 
Naam:                         Tiny Woods
Vestigingsplaats:         Bergschenhoek 
Postadres:                   Weg & Land 40 M – 2661KR Bergschenhoek
E-mailadres:               info@tinywoods.nl
KvK-nummer:              69422400
Btw-nummer:             NL857869097B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. het postadres van de ondernemer waar de consument zijn klachten schriftelijk heen kan sturen; 
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  1. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 


Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Bij producten en/of diensten op maat: 

 1. Onder op maat vallen o.a.: producten met speciale afmetingen, speciale kleuren en/of structuren en maatwerk aanvragen via de website en via derde partijen.
 2. Bij een bestelling van 1 van bovengenoemde producten vervalt het herroepingsrecht, en heeft de consument geen mogelijkheid het product retour te sturen, tenzij:
  1. het gemaakte product kapot of beschadigd is geplaatst;
  1. het product niet aan de aanvraag voldoet;
  1. het product binnen 14 dagen bijzondere beschadigingen ondervind (bijv. loslatende lak)


Artikel 7 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  1. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 


Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Artikel 9 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 10– Oplevering van maatwerk en aansprakelijkheid

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  1. Als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  1. Als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  1. Als Tiny Woods schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid en opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na de mededeling schriftelijk en gemotiveerd kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  1. Als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreke of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering grondig na te gaan of de prestatie van Tiny Woods deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 3. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit binnen 2 werkdagen na melding dat het werk is voltooid, onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Tiny Woods. Opdrachtgever dient Tiny Woods in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Tiny Woods voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
 5. Tiny Woods is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan.
 6. Tiny Woods is nimmer aansprakelijk voor schade door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijdt heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Tiny Woods.
 7. Tiny Woods is nimmer aansprakelijk voor eigendommen van consument die in de weg staan tijdens uitvoering van plaatsing van het maatwerk. Tevens is Tiny Woods niet aansprakelijk voor zaken als wasmachine, droger en andere inbouwapparatuur.
 8. Indien Tiny Woods door overmacht niet kan leveren wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. In andere gevallen worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan. Tiny Woods is gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 9. Uitstel van oplevering vanuit de consument is gerechtvaardigd mits dit met een periode van maximaal 3 maanden is. Elke andere termijn na 3 maanden kan resulteren in meerkosten voor de consument.


Artikel 11 – Garantie op maatwerk en service

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Garantie geldt voor maximaal 3 jaar op beslag en 5 jaar op de materialen van het maatwerk;
 3. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen 6 maanden na oplevering neemt Tiny Woods alle verantwoordelijk op zich. Na 6 maanden ligt de bewijslast bij de consument om aan te tonen dat het gebrek voor die maanden al aanwezig was.
 4. Consument dient het bewijs van het defect of gebrek elektronisch aan te bieden door middel van foto’s en/of video’s.
 5. Deze garantie geldt niet indien:
  1. de afnemer jegens Tiny Woods in gebreke is;
  1. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
  1. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tiny Woods en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld;
 6. Wanneer het gebrek of defect niet onder de garantie valt heeft de consument een verplichting om de reparatie- en servicekosten te voldoen.

Artikel 12 – Betalingen

 1. Bij akkoord op de offerte voor het maatwerk, dient er een aanbetaling te worden voldaan van maximaal 50%. Na ontvangst van de aanbetaling staat de opdracht vast en wordt deze ingepland in de agenda van Tiny Woods.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. Er vindt geen restitutie van aanbetaling plaats wanneer de ondernemer voor de aangenomen opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht.
 4. Wanneer een maatwerk opdracht, waarvoor een aanbetaling is gedaan, geannuleerd wordt op of binnen 6 weken voor aanvang plaatsing vervalt de eventuele restbetaling.
 5. Wanneer een maatwerk opdracht, waarvoor een aanbetaling is gedaan, geannuleerd wordt na bovengenoemde 6 weken voor aanvang, is consument verplicht de gemaakte kosten te vergoeden, ook indien deze boven het bedrag van de aanbetaling uitkomt.
 6. In geval van langdurige ziekte zal Tiny Woods ervoor zorgen dat het project wordt overgenomen door een samenwerkingspartner.
 7. De consument dient na oplevering (zie Artikel 10) de overige betaling binnen 7 werkdagen te voldoen.
 8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 9. Wanneer er na betaling van de aanbetaling geen duidelijkheid ontstaat vanuit de consument over volgende stappen, waaronder inmetingen, materiaalkeuzes en opleverdata vervalt de opdracht en is Tiny Woods niet verplicht om de aanbetaling terug te storten. Eerdergenoemde geldt wanneer er geen communicatie mogelijk is vanaf aanbetaling met een periode van 3 maanden.
 10. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 


Artikel 13 – Eigendomsrecht

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Tiny Woods zich de rechten en bevoegdheden voor die Tiny Woods toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder worden begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en modelrechten.
 2. De intellectuele eigendom op alle door Tiny Woods verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures berust bij Tiny Woods. Alle door Tiny Woods verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door klant. Deze zaken mogen niet door klant worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiny Woods, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Indien klant de (materiële inhoud van) deze zaken ter kennis brengt van derden, al dan niet met het kennelijke oogmerk om aan die derde een opdracht te verstrekken, verbeurt klant een boete van € 5.000,-, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de boete. Onder de schade worden mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die Tiny Woods moet maken tot verhaal van haar schade.
 3. Klant vrijwaart Tiny Woods voor iedere vordering van een derde die is gebaseerd op het feit dat door klant aangeleverde gegevens, ontwerpen, foto’s, illustraties en/of technische specificaties inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.
 4. Alle door Tiny Woods geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Tiny Woods totdat klant alle verplichtingen uit alle met Tiny Woods gesloten overeenkomsten is nagekomen. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Tiny Woods heeft het recht van retentie zolang:
  1. Klant de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;
  1. Klant kosten van eerdere werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;
  1. Klant andere vorderingen niet of niet geheel heeft voldaan.

Artikel 14 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.