fbpx

Tiny Woods

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
Artikel 3 – Kennismaking, inmeting & vrijblijvend voorstel
Artikel 4 – Afspraak annuleren
Artikel 5 – Eigendomsrecht

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer; 
Naam:                         Tiny Woods
Vestigingsplaats:         Bergschenhoek 
Postadres:                   Weg & Land 40 M – 2661KR Bergschenhoek
E-mailadres:               info@tinywoods.nl
KvK-nummer:              69422400
Btw-nummer:             NL857869097B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke communicatie en afspraken die zijn gemaakt voor inmeting, kennismaking & vrijblijvende voorstellen.
 2. Voordat de afspraak op afstand wordt bevestigd, wordt de tekst van deze voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek

Artikel 3 – Kennismaking, inmeting & vrijblijvend voorstel

 1. Afspraken voor kennismaking en inmeting zijn kosteloos voor de consument.
  1. Tijdens de kennismaking en inmeting afspraken wordt de locatie bezichtigd en meegedacht over maatwerk opties. Tiny Woods zal hierbij altijd advies geven over welke aspecten wel en niet uitvoerbaar zijn.
 2. Voorstellen die Tiny Woods stuurt naar de consument met betrekking tot het gewenste maatwerk zijn kosteloos voor de consument.
  1. Een vrijblijvend voorstel is altijd maximaal 2 weken geldig. Eventuele stijgingen in hout- en materiaalprijzen zullen hierna worden doorberekend.
  2. Het vrijblijvend voorstel bevat een globale omschrijving van de aangeboden diensten en maatwerk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Ontwerpen die Tiny Woods stuurt naar de consument vallen onder het eigendomsrecht van Tiny Woods. Deze mogen onder geen enkele omstandigheid gedeeld worden met derde partijen.
  1. Ontwerpen worden eenmalig vrijblijvend gemaakt. De kosten voor eventuele correctierondes vervallen bij aannemen opdracht van de consument. In andere gevallen word hiervoor 100,- euro per correctieronde gefactureerd.

Artikel 4 – Afspraak annuleren

 1. De inmeting en kennismaking afspraak is te annuleren door middel van een telefonisch of elektronisch bericht.
 2. De annulering moet minimaal 24 uur van tevoren binnen zijn.
 3. Wanneer de annulering niet tijdig is gemeld zal hiervoor een bedrag van 25,- euro worden gefactureerd.
  1. Wanneer er geen sprake is geweest van een annulering en Tiny Woods de consument niet op de afgesproken locatie aantreft zal er een bedrag van

50,- euro + 0,19 euro per km (vanaf 2661 KR) in rekening worden gebracht. 

Artikel 17 – Eigendomsrecht

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Tiny Woods zich de rechten en bevoegdheden voor die Tiny Woods toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder worden begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en modelrechten.
 2. De intellectuele eigendom op alle door Tiny Woods verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures berust bij Tiny Woods. Alle door Tiny Woods verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door klant. Deze zaken mogen niet door klant worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiny Woods, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Indien klant de (materiële inhoud van) deze zaken ter kennis brengt van derden, al dan niet met het kennelijke oogmerk om aan die derde een opdracht te verstrekken, verbeurt klant een boete van € 5.000,-, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de boete. Onder de schade worden mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die Tiny Woods moet maken tot verhaal van haar schade.
 3. Klant vrijwaart Tiny Woods voor iedere vordering van een derde die is gebaseerd op het feit dat door klant aangeleverde gegevens, ontwerpen, foto’s, illustraties en/of technische specificaties inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.